Sign in (Partner)
 
Smb Suite
EditRegion5

 

Συστατικά μέρη (Units) του Ergman

  To Ergman είναι μια ολοκληρωμένη σουίτα λογισμικού που έρχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έως τώρα γινόταν η εφαρμογή της πληροφορικής στις περισσότερες επιχειρήσεις. Το Ergman είναι ένα Εργο-κεντρικό πληροφοριακό σύστημα όπου αποτυπώνεται η κάθε δραστηριότητα της επιχείρησης. Είναι εγγενές πολυχρηστικό και πολυδιεργασιακό πληροφοριακό σύστημα στηριζόμενο στην καλύτερη παγκοσμίως Βάση Δεδομένων, την Oracle . Αναπτύσεται τόσο στο τοπικό δίκτυο της εταιρείας (intranet) όσο και στο διαδίκτυο μέσω εφαρμογών web-services δίνοντας έτσι την δυνατότητα να είναι προσβάσιμη η πληροφορία που χειρίζεται με όλες τις πληροφοριακές συσκευές σήμερα (smart phones, tablets , laptops και pcs. Παρακάτω περιληπτικά παρουσιάζουμε τα συνθετικά μέρη του Ergman

 • Βασική Εγκατάσταση (Κύρια Εφαρμογή).
  Η βασική εγκατάσταση περιλαμβάνει
   Διαχείριση των 'Εργων με
  • Κέντρα Κόστους
  • Φάσεις
  • Υποέργα
  • Ομάδες Εργασιών (WBS πλήρως οριζόμενο απο τον χρήστη)
  • Διαχείριση πόρων του 'Εργου : Προμηθευτών, Υπεργολάβων, Πελατών, Προσωπικού, Ημερολόγιο 'Εργων.
  • Διάσπαση του κόστους του Εργου σε 'Αμεσο και 'Εμεσο
  • Χρηματοροή του 'Εργου
  • Συγκεντρωτικές αναφορές απο όλα τα 'Εργα
  • Εισπράξεις - πληρωμές και Αξιόγραφα ανα έργο και συγκεντρωτικά
  Εργασίες 'Εργου Προμηθευτές 'Εργου Γενικές Δαπάνες 'Εργου Ποσοστιαία Κατανομή Υλικών 'Εργου
  Υπομονάδες (Modules)

 • CRM - TELE - I-Contracts
  Διαχείριση πελατών και υποψήφιων πελατών.
 • Στο Ergman το CRM είναι η ενότητα που εφαρμόζεται η στρατηγική διαχείρισης των σχέσεων της Εταιρεία με τους πελάτες της πριν την πώληση αλλά και μετά την πώληση. Προωθητικές Ενέργειες, παρακολούθηση και διαχείριση Πωλητών. Το CRM του Ergman είναι άμεσα συνδεδεμένο με την κεντρική Διαχείριση των 'Εργων ώστε να μπορεί η εταιρεία να παρακολουθεί και κοστολογικά κάθε δραστηριότητα που αφορά την προώθηση των πωλήσεων και την παρακολούθηση των υποψήφιων πελατών της. Επίσης το CRM του Ergman είναι και άμεσα συνδεδεμένο με τα προϊόντα ή υπηρεσίες της Εταιρείας έτσι ώστε να μπορούν να εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα για την πορεία αυτών. Και φυσικά αυτό είναι συνδεδεμένο και με τον βασικό διαδικτυακό τόπο του Ergman ώστε ο κάθε χρήστης ή και πελάτης να έχει πρόσβαση στις λειτουργίες που του χρειάζονται.
 • Το CRM υποστηρίζεται από υπηρεσία E-Mailing, Faxing και SMS από Servers που ανήκουν στην γενικότερη ανάπτυξη του Ergman. Επίσης τελευταία στο CRM του Ergman προστέθηκε και η δυνατότητα υποστήριξης τηλεφωνικού κέντρου, απ'ευθείας από την κεντρική εφαρμογή του Ergman. Δηλαδή σε συνεργασία με τηλεφωνικές εταιρείες και παρόχους VOIP, το Ergman μπορεί να κάνει κλήσεις και να δέχεται ώστε να υλοποιεί την ψηφιακή λύση ενός τηλεφωνικού κέντρου που χρειάζεται μια εταιρεία για τις συνήθης ανάγκες είτε όμως και ως υποστήριξη πελατών ή ακόμη και πωλήσεων μέσω τηλεφώνου.
 • Διαχείριση δικτυακών πωλήσεων και συμβολαίων - I-Contract
  Στo CRM του Ergman μπορεί να συνδεθεί και η λειτουργική ενότητα της διαχείριση συμβολαίων και παρακολούθησης δικτυακών πωλήσεων. Ολο το κύκλωμα της πώλησης από εσωτερικούς ή εξωτερικούς πωλητές με την απόδοση προμηθειών (εκκαθαρίσεις περιοδικές πωλήσεων), παραγωγή συμβολαίων, με δικαιούχους και μέλη κλπ υποστηρίζεται από την ενότητα αυτή. Σε συνεργασία με την διαδικτυακή εφαρμογή i-contract που έχει αναπτυχθεί ειδικά για να υποστηρίξει τους εξωτερικούς συνεργαζόμενους πωλητές (φυσικά και τους εσωτερικούς) της εταιρείας, το Ergman δίνει την δυνατότητα σε εταιρείες που έχουν δίκτυα πωλήσεων παροχής υπηρεσιών μέσω συμβολαίων να παρακολουθούν και να οργανώνουν τα συμβόλαιά τους
 • Ταμεία-Λογαριασμοί ,
  Απεριόριστος αριθμός Λογαριασμών και Ταμείων ανά 'Εργο και Εταιρεία, χρήση Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου με αυτόματες ενημερώσεις, Ενημέρωση από τους διαδικτυακούς τόπους των Τραπεζών.
 • Λογιστική
  Το Ergman έχει ενσωματωμένη Λογιστική είτε για επιχειρήσεις Γ' Κατηγορίας (ισοζύγια, ημερολόγια κλπ) είτε για επιχειρήσεις Β' Κατηγορίας ( Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων με ελευθερία σχεδίασης του απο τον χρήστη), με την χρήστη του Ενιαίου Λογιστικού Σχεδίου
 • Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων – Απόδοση ΦΠΑ - Συγκεντρωτική Κατάστασης Τιμολογίων
  Σχεδιασμός απο τον χρήστη του Βιβλίου Εσόδων Εξόδων για κάθε επιχείρηση που εκτελεί έργα μέσα στο Ergman. Σύνδεση του (των) Βιβλίων Εσόδων Εξόδων με το λογιστικό Σχέδιο της επιχείρησης. Κάθε παραστατικό που καταχωρείτε ενημερώνει και το λογιστικό σχέδιο και το Βιβλίο Εσόδων-Εξόδων και το 'Εργο. Εκτύπωση σε θεωρημένα έντυπα.
 • ‘Έκδοση Παραστατικών (Τιμολόγηση)
  Σχεδιασμός από τον χρήστη όλων των παραστατικών που εκδίδει η επιχείρηση
 • ΑΠΔ- Ενσήμα
  Σύνδεση Μισθοδοσίας Προσωπικού με ΑΠΔ – Παρακολούθηση των Ενσήμων του Προσωπικού, παραγωγή ΑΠΔ
 • Χρονοπρογραμματισμός
  Σχεδιασμός και παρακολούθηση 'Έργων με ανάθεση παρακολούθηση πόρων, και εξέλιξης του 'Έργου μέσα στον χρόνο με χρήση διαγραμμάτων Gannt, στοιχεία χρονοπρογραμματισμού, σχεδιασμός 'Έργου, Πόροι 'Έργου, Υποέργων, επικοινωνία με προγράμματα Χρονοπρογραμματισμού
  Πόροι 'Εργου Χρονοδιάγραμμα 'Εργου

 • Διαχείριση Μηχανημάτων.
  Απογραφικά δελτία όλου του βασικού και δευτερεύοντος μηχανικού εξοπλισμού, Ανάλωση υλικών και εργασίας ανά μηχάνημα , έργο και κέντρο κόστους σε ποσότητα και αξία, Παρακολούθηση ημερήσιας απασχόλησης μηχανήματος ανά έργο και κέντρο κόστους (ημερήσια δελτία μηχανημάτων και οχημάτων / κώδικες αργιών / μηνιαίο δελτίο για κάθε μηχάνημα),Κοστολογικές αναλύσεις ωριαίου και μηνιαίου κόστους μηχανημάτων, Παρακολούθηση επισκευών και συντηρήσεων από συνεργεία των εργοταξίων ή εξωτερικών (ανάλωση υλικών, εργασίας κ.λπ.). Προγραμματισμός συντήρησης Μηχανημάτων
 • Βιβλιοθήκη - Διαχείριση Εγγράφων – Πρωτόκολλα
  Συμβόλαια, Συμβάσεις, τιμοκατάλογοι κλπ) σε σύνδεση με τα ‘Εργασθώ και τους Προμηθευτές – Υπεργολάβους. Ψηφιακή αρχειοθέτηση όλων των εντύπων-βιβλίων και πολυμέσων της επιχείρησης με πολλαπλά επίπεδα κωδικοποίησης. Εξυπνη αναζήτηση σε κάθε πληροφορία που έχει αποθηκευθεί στην βιβλιοθήκη. Υποστήριξη FTP Server και Web Server ώστε τα έγγραφα να είναι ανά πάσα στιγμή από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου μέσω του διαδικτύου με ασφαλή πρωτόκολλα
 • Calendar – Reminder
  Ημερολόγιο υποχρεώσεων (συναντήσεις, μικροεργασίες κλπ) σε άμεση σύνδεση με εργασίες 'Έργου. και με το CRM. Ξεχωριστά ημερολόγια για κάθε Στέλεχος της επιχείρησης - Χρήστη του συστήματος
 • Web site standard
  Διαχείριση των βασικών μεγεθών της διαχείρισης ‘Εργων μέσω μέσω δυναμικού ιστοτόπου που εγκαθίσταται στον Server της επιχείρησης. Πρόσβαση μέσω ασφαλούς κρυπτογραφημένης σύνδεσης (ssl) . Παρέχονται, Διαχείριση ημερολογίου ‘Εργου, Εργασίες Προσωπικού-Μηχανημάτων, Μισθοδοσία Προσωπικού, Διακίνηση Υλικών, Εισπράξεις , Πληρωμές και καρτέλες Πελατών – Προμηθευτών - Υπεργολάβων και λειτουργίες του CRM.
 • Web Site advanced
  Περιέχει ότι και το standard , επιπλέον όμως δίνεται η δυνατότητα προβολής των έργων της επιχείρησης με κείμενα, φωτογραφικό υλικό και γενικά με πολυμέσα. Επίσης δίνει την δυνατότητα της επικοινωνίας του πελάτη με την επιχείρηση μέσω forum που μπορεί να συνδεθεί με τις εργασίες που αφορούν τον ίδιο τον πελάτη. Δίνεται επίσης δυνατότητα του πελάτη να αξιολογήσει τις εργασίες, τα συνεργεία κλπ

Η επωνυμία Oracle είναι εμπορικό σήμα κατατεθέν της Oracle Corporation και/ή των θυγατρικών της. Άλλες ονομασίες μπορεί να είναι εμπορικά σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Αξίζει..

www.evagelio.net

evagelio.for cell phones!

Makedonia - Evidence

Ergman
Project Managment Suite vers Ergman vrs: 171120© www.Pdevis.com

 

Customer : Sign in (Cust) | Partner : Sign in (Partner)